Wat doen we?

Het zijn de aloude buurtgenootschappen die het initiatief namen ons stadsbeeld op te smukken met talloze elegante gevelbeelden. Zij waren het ook die de kosten voor het onderhoud van deze beelden droegen.
Veel van deze beelden werden door vermaarde beeldhouwers vervaardigd, zodat zij niet alleen op devotioneel vlak van belang zijn, maar ook behoren tot het kunstpatrimonium van onze Stad.

 
In de loop van de twintigste eeuw, veranderde onze maatschappij grondig. Mede te wijten aan een groeiend individualisme, verdween de convivialiteit uit onze buurten. Zo stierven de meeste buurtgenootschappen langzaam uit.
Onze vereniging werd dan ook opgericht juist om de rol van de buurtgemeenschappen zo niet over te nemen, dan wel voort te zetten.

 
Misschien heeft u zich de vraag gesteld hoe die restauraties gefinancierd worden?
In eerste instantie proberen wij de eigenaars te sensibiliseren om zelf in te staan voor het onderhoud en de restauratie van de beelden die hun gevel sieren. Wij geven hen dan logistieke steun en brengen hen in betrekking met degelijke restaurateurs. Soms moet de vereniging ook financieel bijspringen. Hiertoe ontvangt zij giften van onze talloze sympathisanten.

 

Dit kan per overschrijving op rekening nummer 220-0131937-53 van 'Voor Kruis en Beeld' vzw te 2600-Antwerpen of, indien u een fiscaal attest wenst en vanaf € 40,00, op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, met de gestructureerde vermelding +++ 017 / 0510 / 00005 +++

 
Actieve leden van onze Vereniging pogen milde sponsors aan te zetten tot financiering van bepaalde projecten. Wij hebben ook deel genomen aan nationale of internationale acties. Zo ontvingen wij in het recent verleden de Henry Ford prijs en mochten wij een Europa Nostra prijs in ontvangst nemen.

 
Ook proberen wij de openbare instanties, Stad, Provincie en Vlaamse Gemeenschap voor bepaalde restauraties warm te maken en slagen er soms in die restauraties voor al of voor een deel te laten subsidiëren.
Doch de essentie van de financiering van onze werking is en blijft van u afhankelijk.
Wij hopen dan ook te mogen blijven rekenen op uw milde steun.


Paula Sörnsen,
Voorzitter Voor Kruis en Beeld vzw