Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Arenbergstraat, Leopoldstraat

Herstelling en plaatsing door de gebroeders Goemans (1868), beschadigd en afgenomen in 1879

 

Voor maar een korte tijd is deze hoek voorzien geweest van een Madonna, het treft dan ook dat we er een tekening van bezitten. Foto's zijn niet gekend.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind was een recuperatie uit de Franse periode. Eind 18de eeuw werd het afgenomen van de hoek Muntstraat en Oever en bewaard in de omgeving.

In 1868 kwam het dan hier, de gebroeders Goemans zorgden voor de herstelling en plaatsing en leverden ook nog wat bijwerk.

Thyssen vermoedde kwaad opzet bij de verdwijning, in het handschrift van een tijdgenoot (Hs1491, zie hieronder) luidt het evenwel anders. Het beeldhouwwerk werd bij een storm in 1879 zwaar beschadigd en daarna afgenomen.

Afbeelding boven en detail: 'De hoek Arenbergstraat en Leopoldstraat in Antwerpen, met madonnabeeld' door B. Bernier, 1871. Pen en aquarel, 260 × 184 mm (foto WS, 2009) , Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet PK.MT.11876 | M A.165.16

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491 [f° 18r°, 15r°, 14v°]
Iconografie: 'Leopoldstraat, Antwerpen' door Barthélémy Bernier, 1871-05-26. Pen en aquarel, 260 × 184 mm, Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet PK.MT.11876 | M A.165.16
Literatuur: Thyssen 1902, p. 312; Thyssen 1922, p. 259-260
Referentie: vkb1.0247

Teksten:

Arembergstraat en Leopoldstraat. Op den hoek van het huis van den heer Frans Van Schoor, n° 18, 3 Sect. Prijkt een zeer keurig O.L.V.beeld, verbeeldende de Heilige Maagd met het Kind Jezus op haren arm. Het [kind] Gods houd een lange kruis roede in de hand. Achter het beeld prijkt een vergulden stralen hemel waar boven den H. Geest plaant. Met effen voetstuk en zonder kap. Dees beeld versierde voor 1798 den hoek der munterstraat en den oever en werd langen tijd door de familie Cooppal bewaard, van waar het overging naar het huis van den achtbaren Heer Th. Teichman oud Gouverneur der Provincie Antwerpen, die het zelve later van 1830 in bewaring gaf aan Mijnheer Everaerts op den oever in het huis de 2 vergulde sleutels, 4 Sectie, n° 4, alwaar het verbleef tot 1868. Op 28 april 1868 werdt het door de zorg der Heeren Baesten, priester en J. Taeymans en op kosten der weldadige geburen en andere mildadige persoonen der stad alhier geplaatst. De herstellingswerken van het beeld werden met den besten bijval door de gunstig gekende beeldhouwers de Gebroeders Goemans uitgevoerd, die hier voor ontvangen heeft, te weten voor het maken van eenen arm met hand der O.L.V. id. eenen arm met hand van het Kind, eenen hand aan de rechter arm van het Kind, twee voeten van de engelen (A) onder het voetstuk, id. een geheel nieuw voetstuk, den stralenhemel met gebeitelden Heiligen geest (buiten de stralen die in hout zijn) alles in franschen steen vervaardigt ………… Francs -- 40.-
Voor het plaatsen van het beeld betaald aan Binken -- 15.87
Den stralenhemel met H. Geest door de geb. Goemans vervaardigt -- 30.-
Aan Michiels voor het huren van 2 zinken sterren voor het
hoofd van Maria en het Kindeken te versieren
id. voor vergulden van dito sterren aan Staes … samen -- 2.50
Aan den schilder Pillot voor het schild. Enz. -- 10.73
Nog aan de gebroed. Goemans voor het voetstuk -- 40.-
Voor het kuischen van ’t beeld zeep zee look plaester -- 14.-
Aenden smid 6,90 en het plaetsen door Binken den metser. Zie hierboven -- 6.90
-- 160.00

A. De engelen zijn niet geplaatst geworden, dewijl men bevond later dat dezelve niet gunstig zoude voorgekomen, hun de noodige plaats naast het beeld ontbrak.
Op den hoek van dees huis schijnt vroeger ook nog een O.L.V beeld gestaan te hebben want de oude doken waar het aan vast geweest is zijn er met het kappen voor de nieuwe doken uitgekomen.

Boven gemeld beeld werd door den storm van 1879 zwaar beschadigt dat men het van zijn voetstuk heeft moeten afnemen en niet meer geplaatst te worden.
[Hs1491, f° 18r°, 15r°, 14v°)

Sint-Augustinusparochie (verdwenen beelden)
Leopoldstraat en Arembergstraat. - 290. O.L.Vrouw:
Een oprecht liefelijk beeld der H. Maagd, leidende het goddelijk Kindje met de hand, versierde dien hoek, sinds 1868. Het was herkomstig van het hoekhuis der Muntstraat en Oever.
Over eenige jaren werd het van kant gezet op bevel van het gemeentebestuur, onder voorwendsel dat het gevaar opleverde voor de voorbijgangers. De waarheid echter is, dat het eene opgemaakte zaak was, dewijl het in de buurt gekend is, dat het verschillende keren 's nachts op de eene of andere wijze verminkt werd, ten einde te doen gelooven, dat 't bouwvallig was. [Thyssen 1902, p. 312]

Sint-Augustinusparochie (verdwenen beelden)
Leopold- en Arembergstraat. - 378. O. L. Vrouw. - Een oprecht liefelijk beeld der H. Maagd, leidende het goddelijk Kindje aan de hand, versierde dien hoek, sinds 1868. Het was herkomstig van het hoekhuis Muntstraat en Oever.
Op het einde van vorige eeuw werd het van kant gezet op bevel van het gemeentebestuur, onder voorwendsel dat het gevaar opleverde voor de voorbijgangers. De waarheid echter is, dat het verschillende keeren 's nachts op de eene of andere wijze verminkt werd, ten einde te doen gelooven, dat het bouwvallig was.. [Thyssen 1922, p. 259-260]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.